لطفا چادری،مذهبی،با حجاب و متین رو با هم قاطی نکنید.