خواستگارم نظامیه و چند سالی باید در منطقه محروم زندگی کنم