نیاز جنسی یا عاطفی، کدام برای مردان در اولویت است؟