آرزو دارم یه روز فقط به پام بیفته و بگه اشتباه کرده