تو جلسه ی خواستگاری چقدر به قیافه و ظاهر پسر اهمیت میدید؟