دخترم، چه جوری به پدرم بفهمونم از دوستش خوشم اومده؟