چطور از فکر پسری که ظاهرا بهم علاقه نداره بیام بیرون؟