می خوام از کسی که در کودکی بهم تجاوز کرد انتقام بگیرم