پدرم با مهریه 1400 سکه ای جلوی خوشبختی منو داره میگیره